BulgarianEnglish
 
Търсене на иноватори
Търсене на индустриални партньори
Налични иновации
 
 
 
Новини
Седма рамкова програма на ЕК
Структурни фондове
ЕИЦ България
ВТБИ - Варна
Технологичен пазар
Център на компетентност POEMES
Център за трансфер на аерокосмически технологии
ЦTT „Марица”
ЦTT към АУ-Пловдив
 
форум
 
 
 
 
 
Търсене на индустриални партньори 
 
В Ъ П Р О С Н И К
 
за събиране на информация от индустриални фирми, желаещи партньорство с ЦТТ TRANSMISSION, EC PHARE Project, Contract BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO – 09  
 
Описание на фирмата
Наименование, адрес
Лице за контакти
Адрес, телефон
Email адрес
Сфери на дейност
Форма на желано сътрудничество интерес към готови технологични решения, иновации и know-how
поставяне на конкретни технологични задачи за разработване
експертни, консултантски услуги
необходимост от анализи и технологични оценки
помощ при изготвяне на документации, сертифициране и регистриране на готови продукти
проектно партньорство, изготвяне на проекти, консултиране, координиране
сервизни услуги
технологични услуги
обучение на персонал, поръчка на цикъл лекции, семинари и др.
други
Нужда от конкретна разработка

create form
 
 
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06  Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации  
PHARE 2005 Programme Project BG 2005/017-353.10.06
Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme Reference
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България 
The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria