BulgarianEnglish
 
Търсене на иноватори
Търсене на индустриални партньори
Налични иновации
 
 
 
Новини
Седма рамкова програма на ЕК
Структурни фондове
ЕИЦ България
ВТБИ - Варна
Технологичен пазар
Център на компетентност POEMES
Център за трансфер на аерокосмически технологии
ЦTT „Марица”
ЦTT към АУ-Пловдив
 
форум
 
 
 
 
 
Търсене на иноватори 
 
В Ъ П Р О С Н И К
 

За събиране на информация относно предлаганите иновации, технологии  и услуги във връзка с EC PHARE Project TransMission,
Contract BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO – 09

 
Организация партньор
Лице за контакти (име, титла, длъжност, адрес, тел., факс)
Email адрес
Партниращи учени (име, титла, длъжност, e-mail, адрес, тел., факс)
Форма на желано сътрудничество предлагане на готови технологични решения
приемане на технологични задачи за разработване
извършване на анализи и оценки
експертни консултации
изготвяне на проекти
търсене и предлагане на проектно партньорство
извършване на анализи
Наименование на вече разработени иновации/ технологии/ материали/ проекти
Изобретател/и (имена, титли, e-mail, адрес, тел., факс)
Научна област
Ключови думи
Кратко описание
Предназначение/ приложение
Конкурентни предимства (икономически, екологични и др. аспекти)
Етап на разработката Идея, проект
Проучвателен етап
Лабораторни изследвания
Пилотни изследвания
Завършена разработка
Технологична, финансова, икономическа, екологична оценка.
Интелектуална собственост – know-how; патент; марка и др.
Методи за анализ и охарактеризиране на продукти и материали, извършвани от партньора
Определения/ анализи извършвани от партньора
Налични апарати
Лаборатория/ работна група
Отговорник/ ръководител на лаборатория/работна група
Контакти (e-mail, адрес, тел., факс)
Възможности за предоставянето на други услуги, извършвани от партньора

form mail
 
 
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06  Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации  
PHARE 2005 Programme Project BG 2005/017-353.10.06
Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme Reference
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България 
The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria